Avukat Denizhan Aktoprak

AVUKAT DENİZHAN AKTOPRAK 

Cep Telefon numarası : 05428177636 – MERSİN ilinin Anamur ilçesinde 1974 yılında doğan Avukat Denizhan Aktoprak , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılındaki mezun olmuştur. Ardından Mersin Barosunda Silifke’de avukatlık stajını tamamlamış olup kendisine ait ofiste Anamur’da serbest avukatlık faaliyetini sürdürmektedir.

Özellikle Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Aile Hukuku alanında yoğunlaşan ilgisi ile bugüne değin pek çok cinayet, uyuşturucu, boşanma, nafaka ve bilişim, nitelikli dolandırıcılık velayet davasını sonuçlandırmış, eşler arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmuş, müvekkillerinin ve çocuklarının haklarını koruyarak mağdur olmalarını önlemek için mücadele vermiştir.

Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yapmakta olan Avukat Denizhan Aktoprak radyo ve televizyon programlarına, sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır. Avukat Denizhan Aktoprak, hukuk eğitimi ile birlikte yaklaşık 10 yıllık mesleki birikimini değerli müvekkillerin hizmetinde sunarak paylaşmaktadır.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev yapan Avukat Denizhan Aktoprak halen ANAMUR KIRSAL GENÇLİK DERNEĞİ’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olup memleketi sorunlarıyla ilgilenmektedir.

Avukat Denizhan Aktoprak, yerli ve yabancı müvekkillerine hafta içi her gün 08:00 – 18:00 saatleri arasında ofisinde hizmet vermektedir. Ayrıca 7/24 SAAT esasıyla cep telefonundan danışmanlık hizmeti vermektedir. Özelikle Silifke, Alanya, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Mut bölgelerinde çalışmaktadır.

TELEFON NUMARASI : (+ 90) (324) 814 99 98
MOBİL : (+ 90) (542) 817 76 36
FAKS NUMARASI : (+ 90) (324) 814 99 98
E-POSTA : avukat@denizhanaktoprak.av.tr
WEB SİTESİ : http://www.denizhanaktoprak.av.tr
ADRESİ : Adliye Karşısı Günde İş hanı
KAT:2 No:208 Anamur / Mersin

AMACIMIZ, İLKELERİMİZ

AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZÜNÜ TEŞKİL EDEN, ADALETE HUKUKA VE HAKKANİYETE BAĞLI, MESLEĞİN SAYGINLIĞINI ORTAYA KOYMAK VE KORUMAK ANLAYIŞI İÇİNDE MESLEĞİMİZİ İCRA ETMEK BÜROMUZUN TEMEL AMACIDIR.

Vekil-Müvekkil ilişkisinde ilk kuralın ticari ve özel hayata ilişkin her tür bilginin mahremiyeti ve özenle saklanması gerekliliğine inanan büromuzun bu doğrultuda ticari ilişkiden ziyade güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarımızı devam ettirmek en vazgeçilmez prensibimizdir.

Mesleğin onuru, temel hak ve özgürlüklere karşı duyarlılık, hukukun temel ilkelerinin yaşama geçirilmesinde özel çaba göstermek ve hukuk devletinin bütün kuralları ile hayata geçirilmesi hepimizin ortak dileğidir.

Müvekkillerimizin her sorunu çözümde Hukuk ve müvekkilimizin haklarını öncelikle dikkate alınır.

HER TÜRLÜ HUKUKİ SORUNUN ÇÖZÜMÜ SORUNUN ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADIĞI ANDA SORUNA EL ATMAKTAN GEÇER. HER HUKUKİ VE CEZAİ SORUNUN ÇIKMA İHTİMALİ OLDUĞU ANDA HUKUKİ YARDIMDAN FAYDALANMAKTAN GEÇER. Biz bu nedenle hizmet etmek için sizin yanındayız.

AVUKAT DENİZHAN AKTOPRAK

BÜROMUZUN FAALİYET ALANLARI
Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

CEZA HUKUKU

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Mağdur, sanık vekilliği

BORÇLAR HUKUKU

 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Tahliye Davası
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
 • Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İcra Takipleri,
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar)
 • İstihkak Davası

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 • Şirket Ana Sözleşmeleri,
 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
 • Şirket Genel Kurul İşlemleri,
 • Şirket Pay Devri,
 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,
 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
 • Kooperatif Davaları

MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka Davası
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,
 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
 • İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
 • Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
 • Mirasta Defter Tutulması,
 • Vasiyetnamenin İptali Davası,
 • Mirasta İade Davası,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Vasiyetname Düzenlemesi,
 • Taksim Sözleşmesi

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

AİLE HUKUKU

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

EŞYA HUKUKU

 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
 • Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
 • Tapu iptali ve Tescili Davaları,
 • Şuf’a Davası,
 • Geçit Hakkı Davası,
 • Ecrimisil Davası,
 • Su Hakkı Davaları

BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU

İŞ SOSYAL GÜVENLİK VE SENDİKALAR HUKUKU

 • Hizmet tespiti (Bağkur – SSK),
 • Hizmetlerin birleştirilmesi,
 • İhbar, Kıdem tazminatı,
 • İşe iade davaları

SÖZLEŞMELER HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU

 • Tam yargı davaları,
 • İptal davaları

YABANCILAR HUKUKU

TURİZM HUKUKU

DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,
 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,
 • Dernek Tüzüğü Hazırlanması,
 • Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,
 • Tanıma Ve Tenfiz Davaları,
 • Tespit Davası,
 • Tüketici Davaları,
 • İş Mahkemelerinde Görülen Davalar,
 • İptal Davası, Tam Yargı Davası, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,
 • Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay da Temyiz Duruşmalarına katılmak

Müvekkil şahıs ya da şirketlere günlük cari işlemlerine taalluk eden ve hukuksal nitelik taşıyan sorunlarının çözümünde ve/veya yönlendirilmesinde danışmanlık yapmak;

Müvekkil şahıs ya da ŞİRKETE yazılı yahut sözlü mütalaa vermek; sözleşmeleri düzenlemek, mevcut sözleşmelerin değiştirilmesi yahut feshedilmesi ile ilgili belgeleri tetkik ve cevaplamak veya ŞİRKET/ŞAHSIN göndereceği ihbarları hazırlamak, sulh, ibra, yenileme, tadil, fesih protokolleri düzenlemek;

Adli ve idari mahkemeleri ile hakem heyetleri önünde üçüncü şahısların müvekkile karşı açtıkları yahut müvekkilin üçüncü şahıslar aleyhine ikame ettiği davaları takip etmek, Müvekkil ŞİRKET/ŞAHIS alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak haciz veya iflas yolu ile takipleri yürütmek;

Müvekkil ŞİRKET tarafından belirlenmek üzere, belirlenen günde, belirlenen saatler arasında genel görüşme ve mütalaa toplantısına iştirak etmek, hukuk büromuzun hukuki yardım ve danışmanlık görevleri arasındadır.

Bunun için gerekli talimatların e-mail yada faks yoluyla tarafımıza ulaştırılmasını müteakip en kısa sürede cevaplandırmak yada en kısa sürede toplantıya iştirak etmek taahhüdümüz altındadır.

TELEFON : (+ 90) (324) 814 99 98
MOBİL : (+ 90) (542) 817 76 36
FAKS : (+ 90) (324) 814 99 98
E-POSTA : avukat@denizhanaktoprak.av.tr
WEB : http://www.denizhanaktoprak.av.tr
ADRES : Adliye Karşısı Günde İş hanı
KAT:2 No:208 Anamur / Mersin

Uzmanı olduğu dava türleri, büro özel faaliyet ve avukatlık alanları:

Kamu Hukuku Kat mülkiyeti hukuku Kıymetli Evrak Hukuku Kira Hukuku Mal Rejimleri Hukuku davaları.